ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Čl. 1
Úvod a všeobecná ustanovení

Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace, směrem vně organizace, tj. zejména k rodičovské veřejnosti i ostatním partnerům. Byl vydán ředitelkou mateřské školy dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, § 30 a je závazný i pro zaměstnance školy. Tento řád dává řediteli školy zákonnou oporu stanovit dětem a zákonným zástupcům podmínky, za kterých bude probíhat výchova a vzdělávání v dané škole.
Děti, zákonní zástupci i zaměstnanci školy jsou seznámeni obsahem školního řádu. Jsou povinni ho znát a plnit dané podmínky.

Čl. 2
Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
2.1 Dítě má právo:

 •  být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, respektování barvy pleti, jazyka, sociální skupiny, aj.)
 •  na poskytování ochrany ve společnosti (před ohrožujícími situacemi, lékařská péče, potřeba jídla, oblečení, aj.)
 •  na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život.

2.2 Zákonní zástupci dětí mají právo:

 •  na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

2.3 Povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí:

 • Při zápisu do MŠ odevzdat řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list potvrzený lékařem a ostatní dokumentaci dle potřeb školy (pověření o vyzvedávání, kopie karty zdravotní pojišťovny, rodný list dítěte aj.). Domluvit dny docházky a délku pobytu v těchto dnech (vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Neprodleně hlásit veškeré změny (bydliště, telefon, zdravotní stav dítěte, aj..).
 • Oznámit škole předem známou či dlouhodobou nepřítomnost dítěte.

Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu. 

 • Do MŠ předávají dítě zdravé (bez zjevných známek nemoci).
 • Zaplatit včas úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 • Dbát pokynů a informací školy.

Respektovat provozní dobu MŠ a dodržovat Školní řád.

Čl. 3
Organizace provozu a vnitřní režim školy

3.1 Provoz Internátní mateřské školy:
Pondělí od 6.00 hodin do pátku 18.00 hodin.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let dle zákona
č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1. Škola je dvoutřídní (s celodenním a internátním provozem). Třídy navštěvují děti z různých ročníků.
1. třída s celodenním provozem od 6.00 -17.30 hodin
2. třída s internátním provozem – poskytuje celodenní i noční péči od pondělí do pátku.
V 8.00 hodin se provádí docházka dětí a zaměstnanců.

 

Na daný den rodiče omlouvají děti dle aktuální potřeby nejpozději do 8.00 hodin- osobně, telefonicky nebo písemně do sešitu „Omlouvání dětí“ (v šatně). Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne (telefonicky, osobně, písemně do sešitu či e-mailem). Po obědě si mohou zákonní zástupci vyzvednout děti mezi 12.00 – 12.30 hodinou. Po odpočinku a odpolední svačině se děti rozchází. Rodiče mají možnost přijít kdykoliv během dne po předchozí dohodě, aby se nenarušila činnost a pobyt ostatních dětí.
Rodiče předávají děti do MŠ zdravé. Učitelka, která dítě přebírá, má právo odmítnout převzetí dítěte zjevně nemocného nebo jinak ohrožující zdraví ostatních dětí v kolektivu. Pokud se vyskytne u dítěte nějaké infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Rodiče si v tomto případě své dítě neprodleně převezmou.
 • Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas s jeho návratem do kolektivu dětí. Učitelka odpovídá za dítě od doby , kdy dítě převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předá.

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
V zájmu dítěte, s ohledem na jeho citový vývoj a psychickou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro děti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině.
V poslední pracovní den v týdnu, zpravidla v pátek je provoz pouze do 18.00 hodin
a bez večeře.
Všichni pracovníci školy jsou povinni přijímat stížnosti a zařizovat jejich správné
a včasné vyřízení (viz příloha č.5 Školního řádu).

3.2 Režim dne
Režim dne je uvolněný a vychází z individuálních potřeb dětí (viz příloha č.1
Školního řádu). Činnosti jsou přizpůsobovány potřebám dětí a jejich zájmům (např.: doba odpočinku se u nejstarších dětí zkracuje dle potřeby, aj..).
Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. Během dne je zajištěn pitný režim.

3.3 Přijímací řízení
Termín zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní na místě obvyklém formou plakátů na veřejných místech a na webových stránkách mateřské školy v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná (dle zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 2).
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Žádost
o přijetí dítěte si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole. Řádně vyplněné dokumenty, potvrzené pediatrem odevzdají zpět do mateřské školy ve stanoveném termínu.
Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí dítěte do mateřské školy dle stanovených kritérií (viz příloha č. 2, 3 Školního řádu) a to do 30-ti dnů od přijetí přihlášky. Pokud dojde k situaci, kdy více dětí splňuje stejné kritérium, rozhoduje přijetí dle pořadí žádostí. Zákonní zástupci dětí budou informování o výsledcích zápisu přímo v kanceláři ředitelky školy, či písemně. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče písemně (vše v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu).
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Po obdržení rozhodnutí o přijetí rodiče vyplní potřebnou dokumentaci, získají informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. Rodiče, kteří požadují přijetí dítěte do třídy s internátním provozem, musí mít na přihlášce potvrzení zaměstnavatele o nepravidelné pracovní době, případně doporučení Školského
poradenského zařízení, příslušného sociálního odboru péče o děti nebo lékaře či pediatra apod.

3.4 Nástup a docházka do mateřské školy
Ředitelka mateřské školy může určit zkušební dobu pobytu dítěte při nástupu, k ověření jeho schopností, přizpůsobit se podmínkám v MŠ (zákon č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3), nejdéle však na dobu tří měsíců.
Při nástupu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou rodiče informováni o výši, způsobu a termínech platby za stravné, za vzdělávací a školské služby a to na informativní schůzce, formou oznámení na nástěnce pro rodiče dle zákona č. 561/2004 Sb.
§ 123, odst. 2 a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz Směrnice Internátní mateřské školy o výši úplaty za vzdělávání a školské služby).
Rodiče odevzdají vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením pediatra. Veškeré údaje budou pravdivě vyplněné a pokud dojde v průběhu docházky dítěte do MŠ k nějakým změnám, jsou rodiče povinni je neprodleně nahlásit ředitelce MŠ či učitelce na třídě. Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy.
Zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky odevzdají v mateřské škole nejdéle do 31.srpna daného školního roku „Rozhodnutí o odkladu školní docházky“,
o kterém rozhodla příslušná základní škola.
Docházka do mateřské školy je po předchozí dohodě s učitelkou či ředitelkou školy možná během celého dne, ale přítomnost dítěte musí být zřejmá do 8.00 hodin, aby mohla kuchařka provést normování potravin.
Pokud je nepřítomnost dítěte delší než 14 dní, jsou rodiče povinni tuto informaci nahlásit učitelce či ředitelce školy. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ, po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy (zákon č. 561/2004 Sb. § 35 odst. a).

3.5 Úplata za školní stravování dětí
Výše stravného je stanovena ve směrnici IMŠ o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Při celodenním stravování má dítě právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.
Děti v internátní třídě mají hlavní a doplňková jídla s výjimkou snídaně a večeře. Stravné je stanoveno dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Z důvodů nařízení KHS Ústí nad Labem si dítě nesmí do MŠ nosit žádné jídlo, ani jej v prostorách MŠ konzumovat.

Způsob platby:

 • zpravidla druhé pondělí či druhý pátek v měsíci na běžný měsíc
 • termín je vždy včas vyvěšen na vstupních dveřích do mateřské školy- vedoucí školní jídelny, v jiných dnech lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně, po dohodě s vedoucí školní jídelny či ředitelkou školy
 • všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Bez včasné omluvy se stravné první den nepřítomnosti dítěte započítává a rodič je povinen neomluvenou stravu uhradit!
Úplata za stravování a předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy.
Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35, odst.1d), školský zákon).

3.6 Uzavření mateřské školy
Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.
Po dohodě se zřizovatelem a s rodiči se může uzavřít MŠ i o vánočních prázdninách.
Uzavření MŠ bude rodičům vždy včas oznámeno. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznámí ředitelka školy uzavření MŠ v měsících červenci či srpnu nejméně 2 měsíce předem.
Ředitelka dále projedná s ředitelkami jiných mateřských škol v obci možnosti
a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci zveřejní na příslušném místě ve
škole.

3.7 Ukončení docházky do mateřské školy
V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 35, odst.1 a)- d), může ředitel školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady,
 • se dohodnou zákonní zástupci dítěte s ředitelkou MŠ.

Čl. 4
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělání, výchově a při činnostech s tím přímo souvisejících. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Děti jsou poučeny o bezpečném chování v mateřské škole i při aktivitách mimo areál školy a o správném a šetrném zacházení s majetkem školy.
Při stanovení konkrétních opatření se bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při výchově a vzdělávání, při jednotlivých činnostech, při přesunech dětí a při jejich účasti na akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich individuálním možnostem
a schopnostem, fyzické i duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
Podle Školního vzdělávacího programu „Putování s mašinkou“ se děti seznamují s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví. Další činnosti, které jsou vázány se zdravím člověka a vedou ke zdravému životnímu stylu jsou mimo jiné i dopravní výchova, přibližování ochrany člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci, úrazů a prevence sociálně patologických jevů, apod.
Škola zajišťuje podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před zvyšujícím se výskytem sociálně patologických jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Naší snahou je předejít těmto jevům dříve, než je bude nutno řešit s pomocí psychologů či v protidrogových střediscích (viz „Školní preventivní program“, který je součástí ŠVP “Putování s mašinkou“ ).
Cílem tohoto snažení je zvyšovat odolnost dětí vůči nepříznivým jevům, učit je zvládat problémy a konflikty. Respektovat věkové a osobnostní zvláštnosti, včasné odhalení poruch psychosociálního vývoje či jiných postižení dětí, všímat si rodinného zázemí dětí.

Čl. 5
Hodnocení a sledování výsledků vzdělávání
předškolních dětí

Sledování a hodnocení je proces, který provádí každý pedagog ustavičně. Hlavním
smyslem hodnocení není jen zachycovat a popisovat rozvojový stav dítěte, ale i vyhodnocovat či registrovat jeho určité individuální rozvojové problémy či odlišnosti. Výsledky sledování
a hodnocení zaznamenává pedagog do záznamových archů.
Důležitým krokem je dle tohoto zjištění určit aktuální vzdělávací potřeby dítěte
a podle těchto potřeb pak plánovat pedagogickou práci s ním. Volíme tak nejvhodnější metody a postupy, vytváříme odpovídající vzdělávací nabídku a měníme prostředí tak, abychom vyvolali žádoucí výchovné a vzdělávací efekty.
Některá pravidla či zásady při práci se záznamovými archy dětí:

 • Sledovat a hodnotit individuální vzdělávací pokroky.
 • Sledovat orientačně nejvyšší úroveň dovedností.
 • V případě zjištění tzv. dílčího selhávání či konkrétního problému u dítěte, by měl pedagog hledat cestu k nápravě s rozvahou v přirozených doplňujících činnostech či individuální vzdělávací nabídce. Teprve druhým krokem je konzultace s rodiči

a následná spolupráce. V případě, že ani toto nepomůže, je třeba doporučit rodičům dítěte péči dalších odborníků.

 • Využít záznamové archy k nalezení správné cesty ke každému dítěti, která ukáže jak s ním komunikovat, jak k němu přistupovat a jaké metody a postupy volit. Odhalí nám v čem je dítě úspěšné, co ho baví, co se mu daří, ale především také to co dítě neumí

a nezvládá.

 • Záznamy obsahují citlivé osobní údaje (informace důvěrné povahy), proto je bezpodmínečně nutno ctít a dodržovat pravidla profesionální etiky, zachovávat patřičnou mlčenlivost a respektovat soukromí dítěte. Záznamy nesmí být předávány mimo mateřskou školu. 


Čl. 6
Závěrečná ustanovení

6.1 Školní řád je závazný pro rodiče, děti i zaměstnance školy.
6.2 Školní řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2008.

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. března 2008

 
Bc. Radka Mrkáčková, ředitelka
Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem,
Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace