Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

 

1.      Název:
Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace

2.      Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz. zřizovací listina

·       Původní zřizovací listina r.2001

·       Změna původní zřizovací listiny s účinností od 1.1.2004

·       Dodatek č. 1 ke zřizovací listině s účinností od 1.7.2005

·        Dodatek č. 2 ke zřizovací listině s účinností od 1.11.2009 

·       Dodatek č. 3 ke zřizovací listině s účinností od 6.11.2011

 

 

3.      Organizační struktura: Počet tříd: 2, počet dětí: 50, počet zaměstnanců:    zpravidla 11.

4.      Kontaktní spojení:

·       Kontaktní poštovní adresa: Čajkovského 1475/12, 400 01 Ústí nad Labem

·       Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Čajkovského 1475/12, 400 01 Ústí nad Labem

·       Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodin, případně dle domluvy

·       Telefonní čísla: 475 211 997, 475 205 322, 475 205 856, 475 205 860,

         739 211 848, 739 211 855

·       Adresa internetové stránky: www.iskolka.webnode.cz

·       Adresa e-podatelny: internatni_ms@volny.cz

5.      Případné platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo:

         115 188 533/0300

6.      IČO: 70 22 60 08

7.      DIČ:

8.      Dokumenty:

·       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

·       Školní řád 

·       Výše úplaty 

·       Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát

9.      Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: internatni_ms@volny.cz

10.  Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Čajkovského 1475/12, 400 01 Ústí nad Labem, nebo na email školy: internatni_ms@volny.cz

11.  Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Čajkovského 1475/12, 400 01 Ústí nad Labem.

12.  Formuláře:

·       Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

·       Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

13.  Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.

14.  Předpisy:

·       Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

·       Vydané právní předpisy: nemáme

15.  Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

·       Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde

·       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme

16.  Licenční smlouvy: nemáme

17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

·       Výroční zprávu za rok 2017 naleznete  zde